สมัครงานกับกรีนวิง

ชื่อ(ไทย) :      สกุล(ไทย) : 
ชื่อ(อังกฤษ) :      สกุล(อังกฤษ) : 
วันเกิด :      
เชื้อชาติ : สัญชาติ :  ศาสนา : 
สถาบันที่จบการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาที่จบ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เลขประจำตัวประชาชน :
สถานภาพ : โสด   สมรส มีทะเบียนสมรส   สมรส ไม่มีทะเบียนสมรส   หย่า   หม้าย
ตำแหน่งงานที่สมัคร :
ประวัติการทำงาน/อื่นๆ :

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากท่านอาจจะไม่ได้รับการตอบกลับจากทางบริษัท

Remy hair comes from India and Europe as they are soft in texture and also as taken good care by full lace wigs as it can be fine textured and also styled in a way that it completely looks natural because it is made up of lace wigs and also adds style to it. Synthetic hair extensions are little not manageable, nor as soft as full lace wigs this is made from fake hair, and needs more care to manage, as this requires styling tools to manage and to prevent it from over-heating and this used for many purposes as sometimes, it is really hard to afford brazilian hair uk so this can be use in that case. This is all about lace front wigs as these are the requirement of today's modern society and also to keep the style status alive.

ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444