สมัครงานกับกรีนวิง

ชื่อ(ไทย) :      สกุล(ไทย) : 
ชื่อ(อังกฤษ) :      สกุล(อังกฤษ) : 
วันเกิด :      
เชื้อชาติ : สัญชาติ :  ศาสนา : 
สถาบันที่จบการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาที่จบ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เลขประจำตัวประชาชน :
สถานภาพ : โสด   สมรส มีทะเบียนสมรส   สมรส ไม่มีทะเบียนสมรส   หย่า   หม้าย
ตำแหน่งงานที่สมัคร :
ประวัติการทำงาน/อื่นๆ :

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากท่านอาจจะไม่ได้รับการตอบกลับจากทางบริษัท

ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444