หลักสูตรการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย

 การฝึกอบรมของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ


1. การอบรมในศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง มี 2 หลักสูตร ดังนี้

1.1 หลักสูตรขับขี่รถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรอบรมทั้งภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ โดยมีระเบียบการสมัคร ดังนี้
-  ผู้สมัครมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่เคยมีใบอนุญาติขับขี่มาก่อน
-  การแต่งกาย เสื้อแขนยาวของศูนย์ฝึกมีให้, กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มส้น
-  สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ, รูปถ่าย 1" 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
-  ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ (สำเนา 1ใบ) อออกให้ไม่เกิน 1เดือน

1.2 หลักสูตร Basic (พื้นฐาน) 1 วัน เหมาะสำหรับนักเรียนทั่วไปและท่านที่ยังขับรถจักรยานยนต์ไม่เก่ง ไม่คล่อง หรือว่าไม่เป็น โดยมีระเบียบการสมัคร ดังนี้
-  ผู้สมัครมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
-  การแต่งกาย เสื้อแขนยาวของศูนย์ฝึกมีให้, กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มส้น
-  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, รูปถ่าย 1" 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ :  ทุกหลักสูตร เริ่มเวลา 8.00 - 17.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม และมีรถจักรยานยนต์สำหรับฝึกอบรมเตรียมไว้ให้


2. การฝึกอบรมนอกสถานที่ โดยศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรีนวิงจะส่งบุคลากรเข้าไปฝึกอบรมในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่กรีนวิงได้จัดขึ้นเอง การฝึกอบรมนอกสถานที่ มี 3 หลักสูตร ดังนี้

2.1  หลักสูตรอบรม Introduce เป็นหลักสูตรอบรมการขับขี่ปลอดภัยในภาคทฤษฎีเท่านั้น ระยะเวลาการอบรม 2 - 4 ชั่วโมง พร้อมเครื่องทดสอบการขับขี่ Simulator
2.2  หลักสูตรอบรม Basic เป็นการอบรมนอกศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง มีการอบรมภาคทฤษฏีและสาธิตภาคปฏิบัติ ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 8.00 - 16.30 น.

2.3  หลักสูตร KID FUN COURES เหมาะสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เป็นหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยโดยใช้รถจักรยานแทนรถจักรยานยนต์ ระยะเวลาการอบรม  2 - 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ :  ทุกหลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 

          สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่ กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด หมายเลขโทรศัพท์ 0 53-71 4-165 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444