การทดสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

                E-exam คือ การทดสอบภาคทฤษฎีสำหรับผู้เข้ารับการอบรมขับขี่ปลอดภัย และสอบใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ใบขับขี่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่องทดสอบที่มีลักษณะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีแป้นพิมพ์และจอแสดงผล โดยผู้ทดสอบสามารถทำข้อสอบด้วยการกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ให้การประมวลผลที่เที่ยงตรง และประหยัดเวลา

            ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับการอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยจากครูฝึกของศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการขับขี่ และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงเป็นแนวทางในการทดสอบภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-exam

                เครื่องทดสอบระบบ E-exam จะตั้งอยู่ในห้องที่มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ในการทดสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก โดยข้อสอบจะถูกสุ่มจากฐานข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งโอกาสที่ผู้เข้าสอบจะได้ข้อสอบชุดเดียวกันนั้นแทบไม่มีความเป็นไปได้ และเมื่อทำข้อสอบเสร็จ ก็สามารถทราบผลสอบได้ทันที

 

ขั้นตอนการทดสอบผ่านระบบ E-exam

1. ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หลังจากนั้นรับบัตรผู้เข้าสอบ

(Smart Card) จากเจ้าหน้าที่

2. รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทดสอบ

3. นำบัตรผู้เข้าสอบเสียบลงในช่องของเครื่องทดสอบ

4. ลงมือทำข้อสอบ

5. เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ให้กดปุ่มส่งข้อสอบ

6. ดึงบัตรผู้เข้าสอบออกจากเครื่องทดสอบ

7. รับใบแสดงผลการทดสอบจากเจ้าหน้าที่

 

ผู้ประสานงานและการติดต่อสอบถามระบบการทดสอบแบบ E-exam

1. นางรัชนีพร อาศิรพงษ์พร          ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง

2. นายปัญญา กันแก้ว                 ครูฝึกศูนย์อบรมขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง

3. นางมังกร สีเมืองแก้ว                     ครูฝึกศูนย์อบรมขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5371 4165

ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444